فهرست مشمولین مالیات بر ارزش افزوده

فهرست مشمولین مالیات بر ارزش افزوده

/post-38

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول یکی از شرایط مشروح در ادامه متن باشند ملزم به ثبت نام و اعمال تکالیف قانونی خود به عنوان مودی هستند.